POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo ZD Nedachlebice svolává

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

na čtvrtek 25. června 2020 ve 12,30 hod. v zasedací místnosti na farmě v Částkově.

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů náhradní členské schůze
  3. Rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a její schválení
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Zpráva o podnikatelském záměru družstva v roce 2020 a její schválení
  6. Diskuze
  7. Usnesení a závěr

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu v účtárně družstva
a to den před konáním schůze.

 

V Částkově 11.6.2020                                                                                 Předseda představenstva ZD

 

Prosíme členy družstva, kteří mají zřízený e-mail, aby jeho adresu pro zjednodušení korespondence poslali na e-mail družstva zd.nedachlebice@tiscali.cz

Petr KocábPOZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI