Čl. 1
Firma a sídlo družstva

Firma: ZD Nedachlebice, družstvo
Sídlo družstva: Částkov č.p. 62, PSČ: 687 12

Čl. 2
Předmět podnikání

Předmětem podnikání družstva je zemědělská činnost a práce s tím související, včetně prodeje zemědělských výrobků.

Čl. 3

Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků ručí svým obchodním majetkem.

Čl. 4
Vznik členství

 1. Členy družstva mohou být fyzické i právnické osoby. U fyzických osob je podmínkou vzniku členství dovršení 18ti let věku. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou a není podmíněno pracovním vztahem člena k družstvu. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
 2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami, a to:
  a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, a to na základě podané přihlášky,
  b) převodem nebo přechodem družstevního podílu,
  c) jiným způsobem stanoveným zákonem.
 3. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Kromě přihlášky je povinen zaplatit uchazeč o členství v družstvu základní členský vklad ve lhůtě podle stanov a dále uchazeč uvede, že se zavazuje dodržovat ustanovení stanov družstva a rozhodnutí orgánů družstva.
 4. O přijetí uchazeče rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno o přihlášce rozhodnout na svém nejbližším zasedání po jejím doručení do družstva. Pokud představenstvo nerozhodne o přihlášce do tří měsíců ode dne, kdy byla přihláška družstvu doručena, platí, že přihláška nebyla přijata. Členství vzniká dnem, který je určen v rozhodnutí, není-li určen, dnem přijetí rozhodnutí. Nabyvatel družstevního podílu se stává členem dnem rozhodnutí představenstva o schválení smlouvy o převodu podílu. Představenstvo družstva je povinno při rozhodnutí o přihlášce člena nebo rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu podílu posoudit, zda uchazeč splňuje podmínky těchto stanov a právních předpisů.

Čl. 5
Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:
  a) písemnou dohodou o zániku členství,
  b) vystoupením člena, a to uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení družstvu; člen družstva může písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat, ovšem pouze se souhlasem představenstva; vystoupení z důvodu nesouhlasu člena se změnou stanov je upraveno v § 613 zákona o obchodních korporacích,
  c) vyloučením člena; člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství, byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho členu nebo majetku družstva, nebo porušil-li člen, zejména právnická osoba, vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže, zneužil-li jeho jméno popř. jednal-li tak, že poškodil zájmy družstva; podrobnosti jsou upraveny v § 615 až § 622 zákona o obchodních korporacích,
  d) převodem družstevního podílu,
  e) přechodem družstevního podílu,
  f) smrtí člena družstva,
  g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
  h) prohlášením konkursu na majetek člena,
  i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
  j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
  k) zánikem družstva bez právního nástupce, a to dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů a družstva

 1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami zejména tato základní práva:
  a) podílet se na zisku družstva při zhodnocení členských vkladů podle celoročních výsledků družstva,
  b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu a kontroly činnosti přímo nebo prostřednictvím volených orgánů,
  c) volit a být volen do orgánů družstva,
  d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřizování informován,
  e) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a všeobecně závazných právních předpisů,
  f) zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval,
  g) při zániku členství na vypořádací podíl a na vrácení prostředků, pokud je převede do družstevního užívání,
  h) disponovat s družstevním podílem.
 2. Člen má v souladu se zákonem a stanovami zejména tyto základní povinnosti:
  a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
  b) vložit členský vklad v rozsahu a za podmínek podle těchto stanov,
  c) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva,
  d) účastnit se na jednání členské schůze a všech orgánů do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky,
  e) poskytnout družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které vlastní,
  f) chránit dobré jméno družstva a informace týkající se obchodního tajemství družstva.

Čl. 7
Seznam členů

 1. Družstvo vede seznam členů.
 2. Do seznamu členů se zapisují:
  a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
  b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a
  c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
 3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
 4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

Čl. 8
Členský vklad

 1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní členský vklad se určuje ve výši 30.000,– Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).
 2. Přistupující člen splatí základní členský vklad v hotovosti, nebo bezhotovostně na účet družstva, a to do šesti měsíců od vzniku členství.
 3. Základní členský vklad může být se souhlasem členské schůze splacen nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele.
 4. Družstvo může přijímat další členské vklady nad rámec základního členského vkladu pouze se souhlasem členské schůze.
 5. Členská schůze může rozhodnout v případě, kdy to ztráta družstva vyžaduje, o povinnosti splatit nesplacenou část členského vkladu před termínem její splatnosti.

Čl. 9
Základní kapitál

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž zaplacení se zavázali členové družstva. Tento základní kapitál je vzhledem ke změnám v počtu členů proměnný.

Čl. 10
Družstevní podíl

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl.
 2. Družstevní podíl může být předmětem spoluvlastnictví.
 3. Se souhlasem představenstva může člen smlouvou převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která není členem.
 4. K rozdělení družstevního podílu je nutný souhlas představenstva.
 5. Družstevní podíl lze zastavit se souhlasem představenstva.
 6. Družstevní podíl se nedědí.
 7. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Čl. 11
Vypořádací podíl při zániku členství

 1. Při zániku členství v průběhu trvání družstva jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením příklepu vydražiteli družstevního podílu v řízení o výkon rozhodnutí má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
 2. Vypořádací podíl je roven splacenému členskému vkladu (základnímu a dalšímu) bývalého člena. Pokud byl člen z družstva vyloučen pro porušení povinnosti dle Čl. 6 odst. 2 písm. e) těchto stanov, jeho vypořádací podíl se krátí o příslušnou část cyklu dotací, která připadá na pozemky tohoto bývalého člena dosud obhospodařované družstvem (vypořádací podíl však nikdy nemůže být záporný).
 3. Vypořádací podíl je splatný do dvou let ode dne zániku členství, pokud členská schůze nerozhodne svým usnesením jinak. Nárok na podíl na zisku vzniká jenom za období trvání členství.
 4. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích jen v případech, kdy byl v penězích vkládán základní členský vklad. V případě, kdy základní vklad byl složen jako nepeněžitý, vypořádací podíl je vyplacen v naturální formě.

Čl. 12
Hospodaření družstva

 1. O majetku družstva, pokud členská schůze neurčí jinak, rozhoduje představenstvo nebo jím určená osoba v rozsahu potřebném na plnění jím zabezpečovaných úkolů družstva.
 2. Své potřeby a náklady hradí družstvo ze svých příjmů a jiných zdrojů.
 3. Družstvo uhradí přednostně daně a odvody.
 4. Členská schůze při schválení roční účetní závěrky rozhoduje na návrh představenstva o rozdělení a použití zisku popř. o způsobu úhrady ztráty. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.
 5. Členská schůze při rozhodování o rozdělení zisku upřednostní rozvojové potřeby družstva.
 6. O zisku, který se má rozdělit mezi členy, rozhoduje členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roku trvalo jenom část roku, se tento podíl poměrně krátí. Usnesení členské schůze může určit i jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy.

Čl. 13
Orgány a organizace družstva

Orgány družstva jsou:

a) Členská schůze
b) Představenstvo
c) Kontrolní komise

Čl. 14
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
 2. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 3. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Představenstvo svolá členskou schůzi rovněž v případech uvedených v § 639 zákona o obchodních korporacích; za podmínek uvedených v § 640 až § 642 zákona o obchodních korporacích svolají členskou schůzi i jiné osoby.
 4. Svolavatel nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 5. Působnost členské schůze je vymezena zejména v § 656 zákona o obchodních korporacích. Do působnosti členské schůze náleží dále:
  a) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
  b) rozhodování o pachtu závodu družstva nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; členská schůze může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu družstva.Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.
 6. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až § 662 zákona o obchodních korporacích.Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
 8. Při hlasování má každý člen jeden hlas na každých 30.000,– Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) svého splaceného členského vkladu. V případě hlasování o věcech uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý člen pouze jeden hlas.
 9. Hlasuje se veřejně. Na tajném hlasování se může v odůvodněných případech usnést členská schůze.
 10. O každé členské schůzi se pořizuje zápis do patnácti dnů ode dne konání členské schůze, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, předseda kontrolní komise a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

Čl. 15
Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zajišťuje vypracování roční zprávy o hospodaření družstva a předkládá ji spolu s účetní závěrkou členské schůzi ke schválení.
 3. Představenstvo má tři členy a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Členy představenstva volí členská schůze.
 4. Družstvo zastupuje každý z členů představenstva samostatně.
 5. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání představenstva se účastní předseda kontrolní komise, případně jím pověřený člen kontrolní komise. Představenstvo svolává jeho předseda nebo místopředseda. Zasedání představenstva se musí uskutečnit do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise.
 6. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva.
 7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

Čl. 16
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
 2. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
 4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
 5. Kontrolní komise má tři členy, kteří volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členy kontrolní komise volí členská schůze.
 6. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
 7. Za kontrolní komisi jedná předseda. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
 8. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 9. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

Čl. 17
Další orgány družstva

Členská schůze může volit další orgány družstva, a to podle potřeby dočasné, nebo trvalé.

Čl. 18
Společná ustanovení o členství v představenstvu a kontrolní komisi

 1. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pět let. Funkční období členů příslušného orgánu končí všem jeho členům stejně. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně.
 2. Při hlasování má každý člen představenstva a kontrolní komise jeden hlas. Představenstvo i kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Hlasuje se veřejně.
 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy kontrolní komise nemohou být osoby blízké členům představenstva. Členem kontrolní komise nemůže být ekonom družstva.
 4. Do představenstva a kontrolní komise mohou být voleni jen členové družstva, kteří splňují příslušné zákonné požadavky pro výkon této funkce. Je-li členem právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ní v orgánu družstva.
 5. Člen orgánu družstva, který byl do své funkce zvolen, může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstoupení musí být adresováno orgánu, jehož je členem, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla družstva nebo osobně předáno na zasedání orgánu, jehož je členem, kterémukoliv z přítomných členů tohoto orgánu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout členská schůze. Člen orgánu družstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen orgánu družstva na členské schůzi oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na členské schůzi, pokud členská schůze na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
 6. Členská schůze volí jednoho náhradníka do představenstva a jednoho náhradníka do kontrolní komise, kteří nastupují na místo odstoupivších členů podle stanoveného pořadí.
 7. Za výkon funkce člena představenstva přísluší odměna, o jejíž výši rozhodne členská schůze. Členská schůze rovněž schvaluje odměny členům kontrolní komise.

Čl. 19
Zákaz konkurence

 1. Člen představenstva, člen kontrolní komise ani prokuristé nesmí:
  a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,
  b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 2. Člen představenstva, člen kontrolní komise nebo prokurista informuje předem družstvo o okolnostech podle předchozího odstavce. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva, člena kontrolní komise nebo prokuristi touto osobou na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen představenstva, člen kontrolní komise nebo prokurista na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva, člen kontrolní komise nebo prokurista činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna.

Čl. 20
Tvorba a užití nedělitelného fondu

 1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond, a to ve výši určené členskou schůzí.
 2. Nedělitelný fond je možno použít jen ke krytí ztrát družstva.
 3. Nedělitelný fond se nesmí použít v průběhu trvání družstva pro rozdělení mezi členy.

Čl. 21
Vytvoření fondu kulturních a sociálních potřeb

Zdrojem pro vytvoření fondu je:
a) zůstatek fondu
b) splátky dříve poskytnutých půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb (podle uzavřených smluv)
c) příděl ze zisku dle rozhodnutí členské schůze ve smyslu stanov.
O použití fondu rozhoduje představenstvo.

Čl. 22
Závěrečná ustanovení

 1. Na adrese www.zdnedachlebice.cz jsou umístěny internetové stránky družstva, kde jsou uveřejňovány pozvánky na členskou schůzi a uváděny další údaje pro členy družstva.
 2. Družstvo zřizuje ve svém sídle (příp. i na svých internetových stránkách) informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva.
 3. Právní poměry družstva se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích jako celkem, pokud těmito stanovami nejsou upraveny jinak.
Jakub MachalaStanovy